Contact Us

List Of Past Presidents Of ISN

List Of Past Presidents Of ISN
Presidents Year of Tenure Mobile Number
Dr. A.K. Bhalla 2021 - 2022 9811047377
Dr. K.L. Gupta 2019 - 2021 9417249922
Dr. M.M. Rajapurkar 2018 - 2019 9824349500
Dr. Chakko K Jaco 2017 - 2018 9535236019
Dr. Vijay Kher 2016 - 2017 9811054118
Dr. Pradeep Deshpande 2015 - 2016 8019802997
Dr. P.P. Varma 2014 - 2015 9811033240
Dr. D.K. Pahari 2013 - 2014 9874679469
Dr. R.K. Sharma 2012 - 2013 9415026762
Dr. Jai Prakash 2011 - 2012 9415202891
Dr. Ravi Raju 2010 - 2011 9848194345
Dr. Amit Gupta 2009 - 2010 9415403139
Dr. R.N. Sahoo 2008 - 2009 9437027023
Dr. D.S. Rana 2007 - 2008 9811033984
Dr. Anuradha 2006 - 2007 9849653553
Dr. S.C. Dash 2005 - 2006 9937099660
Dr. Ashok Kirpalani 2004 - 2005 9820536073
Dr. S.C. Tiwari 2003 - 2004 9810517781
Dr. Kasi R. Visveswaran 2002 - 2003 9895088896
Dr. (Mrs) Nandita Chaudhary 2001 - 2002 9435191927
Dr I B Sinha 2000 - 2001 9334318953
Dr S K Pareek 1999 - 2000 9414236868
Dr Vinay Sakhuja 1997 - 1998 9914208050
Dr (Mrs) K P Mehta 1995 - 1996
Dr B K Sharma 1994 - 1995
Dr A Gopal Kishan 1993 - 1994 9866063899
Dr A C Mahakur 1992 - 1993 9337111503
Dr R N Srivastava 1989 - 1990
Dr G C Das 1986 - 1987
Dr M Thomas Mathew 1985 - 1986
Dr M S Amaresan 1983 - 1985 9840267601
Dr K V Johny 1981 - 1983 9995602938