Contact Us

List Of Past Presidents Of ISN

List Of Past Presidents Of ISN
Presidents Year of Tenure
Dr. M.M. Rajapurkar 2018 - 2019
Dr. Chakko K Jaco 2017 - 2018
Dr. Vijay Kher 2016 - 2017
Dr. Pradeep Deshpande 2015 - 2016
Dr. P.P. Varma 2014 - 2015
Dr. D.K. Pahari 2013 - 2014
Dr. R.K. Sharma 2012 - 2013
Dr. Jai Prakash 2011 - 2012
Dr. Ravi Raju 2010 - 2011
Dr. Amit Gupta 2009 - 2010
Dr. R.N. Sahoo 2008 - 2009
Dr. D.S. Rana 2007 - 2008
Dr. Anuradha 2006 - 2007
Dr. S.C. Dash 2005 - 2006
Dr. Ashok Kirpalani 2004 - 2005
Dr. S.C. Tiwari 2003 - 2004
Dr. Kasi R. Visveswaran 2002 - 2003
Dr. (Mrs) Nandita Chaudhary 2001 - 2002
Dr I B Sinha 2000 - 2001
Dr S K Pareek 1999 - 2000
Dr Brig. Yashpal 1998 - 1999
Dr Vinay Sakhuja 1997 - 1998
Dr S N A Rizvi 1996 - 1997
Dr (Mrs) K P Mehta 1995 - 1996
Dr B K Sharma 1994 - 1995
Dr A Gopal Kishan 1993 - 1994
Dr A C Mahakur 1992 - 1993
Dr J C M Shastri 1991 - 1992
Dr K S Chugh 1990 - 1991
Dr R N Srivastava 1989 - 1990
Dr K S Chugh 1987 - 1989
Dr G C Das 1986 - 1987
Dr M Thomas Mathew 1985 - 1986
Dr M S Amaresan 1983 - 1985
Dr K V Johny 1981 - 1983
Dr H L Trivedi 1980 - 1981
Dr K K Malhotra 1978 - 1980
Dr Vidhya Acharya 1975 - 1977
Dr C Prakash 1974 - 1976
Late Dr P Koshy 1971 - 1974