Contact Us

Life time achievement award

Life time achievement award
Year Name of Awardees
2006 Dr. K.K. Malhotra
2007 Dr. Vidya Acharya
2008 Dr. M.S. Amaresan
2009 Dr. H.L. Trivedi, Ahmedabad
2010 Dr. M.K. Mani
2011 ---
2012 Dr. R.N. Srivastava and Kumud Mehta
2013 Dr. K.V. Johny
2014 ---
2015 ---
2016 Dr. S.C. Dash, Bhubaneshwar
2017 Dr. A Gopalkishan, Hyderabad
2018 ---
2019 Dr. Ashok Kirpalani, Mumbai
Dr. Vinay Sakhuja, Chandigarh
Dr. I.B. Sinha, Patna
Dr. Chakko K Jacob, Bangalore
2020 ---
2021 Dr. T Ravi Raju, Visakhapatnam
2022 Dr. Amod Chandra Mahakur, Bhubneswar