Contact Us

JCM Shastry Memorial Award

Jcm Shastry Memorial Awardees
Year Name of Awardee
2010
R Kasi Visweswaran
2011
Mohan Rajapurkar
2012
Chakko K Jacob
2013
Vinay Sakhuja
2014
George T John
2015
Suresh C Dash
2016
Dr. M.A. Muthusethupati, Chennai
2017
Dr. Georgi Abraham, Chennai
2018
Dr. Amit Gupta, Lucknow
2019
Dr. K.S. Nayak, Hyderabad
2020
---
2021
Dr. Jacob George, Trivendrum
2022
Dr. KV. Dakshinamurty
2023
Dr. Raj Kumar Sharma