Contact Us

Dr Vidya N Acharya Memorial Oration

Dr. Vidya N Acharya Memorial Oration Awardees
Year Name of Awardees

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

Dr. Georgi Abraham, Chennai

2015

Dr. V. Siva Kumar, Tirupati

2016

Dr. R Ram, Chennai

2017

Dr. Sanjay Kumar Agarwal, Chandigarh

2018

Dr. K.L. Gupta, Chandigarh

2019 Dr. Bharat V Shah, Mumbai
2020 ---
2021 Dr. Vivek Kute, Ahmedabad
2022 Dr. Hemant Mehta, Mumbai