Fellows Of ISN

Home > ISN Membership  

1998
Dr Sushil Sagar, Chandigarh

1999
Dr T Pathros Mathai, Kottayam
Dr Krishan Lal Gupta, Chandigarh
Dr KV Dakshinamurty, Hyderabad

2000
Dr SK Agarwal, New Delhi
Dr Jai Prakash, Varanasi
Dr KD Phadke, Bangalore

2002
Dr RN Sahoo, Bhubhaneshwar
Dr V Jha, Chandigarh

2003
Dr HS Kohli, Chandigarh
Dr Kamal Sud, Chandigarh
Dr PP Varma, Delhi
Dr GT John, Vellore
Dr Amit Ghosh, USA
Dr DK Agarwal , Delhi

2004
Dr Ramdas Pisharody, Trivandrum
Dr Sanjeev Saxena, Delhi
Dr Jocob George, Trivandrum

2005
Dr Sanjeev Gulati, Lucknow
Dr Georgy K Naina, Cochin
Dr Sunil Prakash, New Delhi
Dr VL Gupta, Nagpur
Dr Narendra Pal Singh, New Delhi

2006
Dr JS Sandhu, Ludhiana
Dr SC Tiwari, New Delhi

2007
Dr. Pradeep Kumar Rai, Varanasi
Dr. O.P. Kalra, New Delhi
Dr. D.S. Rana, New Delhi
Dr. Anil Kumar Bhalla, New Delh

2008
Dr. V Sivakumar, Tirupati
Dr. Ashwini Gupta, New Delhi
Dr. K Sampathkumar,Madurai

2009

2010
Dr Mohandas,
Dr. Basant Pawar, Ludhiana 

2011
Dr. Gokulnath, Bengaluru
Dr DK Pahari, Kolkata
Dr. Ratan Jha, Hyderabad 

2012
Dr. VN Unni, Kochi
Dr. Rana Gopal Singh, Varanasi
Dr. Hemant Kumar, Patna
Dr. Sreebhushan Raju, Hyderabad
Dr. Shan Sundar, New Delhi