Contact Us

Dr. K.S. Chugh Awardees

DR. K.S. CHUGH ORATION AWARDEES
Year Name of Awardees
2000 Dr. Ramesh Khanna, USA
2001 ---
2002 Dr. Brian J.G. Pereira, USA
2003 ---
2004 Dr. M. Suthanthiran, USA
2005 Dr. R.L. Mehta, USA
2006 Dr. T.K.S. Rao, USA
2007 Dr. V.K. Bansal, USA
2008 Dr. Sundaram Hariharan, USA
2009 Dr. Sudhir Shah USA
2010 Dr. Anupam Agarwal, USA
2011 Dr. Ajay K Singh, USA
2012 Dr. BS Kasinath
2013 Dr. Ravi Thadhani, USA
2014 Dr. Adibul Hasan Rizvi, Karachi, Pakistan
2015 Dr. Pravir Roy Chaudhary, USA
2016 Dr. Madhukar Mishra, USA
2017 Dr. Prabhakar Sharma, USA
2018 Dr. Jai Radhakrishnan, USA
2019 Dr. Rajnish Mehrotra, USA
2020 ---
2021 Dr. Rajiv Agarwal, USA
2022 Dr. Amit Govil, USA
2023 Dr Amit Garg, Canada